Peygamberler, Allah’ın varlığını ve birliğini haber veren, emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran büyük yol göstericilerdir. Yüce Yaratıcı onların şahsında insanları muhatap almış, mesajlarını o seçkin şahsiyetler üzerinden insanlara ulaştırmıştır. “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istediğim içim varlığı yarattım.” kudsi hadisinde işaret edilen marifet kapıları o mübarek zatlarla açılmış ve ins u cin bu sonsuz ummana o kapılardan girmiştir. Onlar dışında; Allah’ın zatı, esması ve sıfatları hakkında söz söyleyebilecek hiç kimse yoktur. Arifler ve evliya dahi, o sonsuzluk deryasına hep bu kapılardan dalmışlardır.
Dahası o mukaddes eşiklere yüz sürdükleri için arif ve veli olmuşlardır. Bundan dolayı onlar emindirler; Allah’tan kendilerine gelen her şeyi eksiksiz ve fazlasız insanlara tebliğ etmişlerdir. Allah’ın emanetine sadık kalmış ve onu canları pahasına korumuşlardır.
Bununla birlikte onlar mesajın ilk muhatapları da olmuşlardır. Allah’tan gelenleri sadece anlatmakla yetinmemiş, herkesten önce kendileri uygulamışlardır. Bu yönüyle de peygamberler insanlar için birer örnek, birer numune-i imtisal olmuşlardır. Sadece söyledikleri ve tebliğ ettikleri ile değil, yaptıkları ve yapmadıkları ile de insanlara rehberlik etmişlerdir. Dolayısıyla din dediğimiz şey onların şahsında teorik bir mesele olmaktan çıkıp ete-kemiğe bürünmüş, soyut sözler onlarla kanlı-canlı bir hal almıştır.
Onlar birer insandı. Her insan gibi yiyen, içen, acıkan, yorulan, üzülen, sevinen, doğan, yaşlanan, vefat eden, hülasa, bütün insani halleri ve sıfatları üzerinde taşıyan birer mahluk/yaratılmış idiler. İnsan cinsinden olmaları, diğer insanların onları örnek almalarını kolaylaştırıyor ve Allah’tan gelenlerin herkes tarafından pekala uygulanabileceğini de gösteriyordu. Bu yönüyle onların gönderilişi, emanetin ağırlığını bahane edebilecek insanların mazeretlerini de peşinen çürütüyordu. Öyle ya, her yönüyle insanlardan bir insan olan biri bunu başarıyorsa, diğer insanlar isyanlarına ve tembelliklerine, gafletlerine başka bir kılıf aramak zorunda kalacaklardı.
İşte bu mukaddes zincirin son halkası olan kainatın efendisi, Allah’ın sevgilisi Hazret-i Muhammed Mustafa Efendimiz (O’na ve bütün peygamber kardeşlerine sonsuz salat ve selam olsun), miladi takvime göre bu mevsimde, o zirve şahsiyetlerin en zirvesi ve en sonuncusu olarak insanlara gönderildi. Allah Teala insana söylemeyi murad ettiği her şeyi O’nunla tamamladı ve insana yaptığı hitabı O’nunla bitirdi. O’ndan sonra insanın, vahiy anlamında gökle bağlantısı kesildi. Allah’ın insanlar üzerindeki nimeti O’nunla tamamlandı, din en son ve en mükemmel şeklini O’nunla aldı.
Allah’ın muradını O’nun kadar hiç kimse anlayamadı, kavrayamadı. Bizzat yüce Allah, kendisine giden yolun O’nun üzerinden geçtiğini, O’na uğramayan yollarının tümünün batıl ve fasit olduğunu beyan buyurdu. Allah Teala, kendisini seven kimsenin Peygamber’e tabi olmasını, bu durumda kendisinin de onları seveceğini açık bir şekilde söyledi. Yine Peygamber’e itaat eden kimsenin Allah’a itaat etmiş olacağını en açık ifadelerle insana duyurdu.
Bundan dolayı biz, İslam’ı yalnızca O’nunla anlayabileceğimize, Allah’ın mesajını ve muradını O’nunla kavrayabileceğimize ve rızasına ancak ve sadece O’nunla ulaşabileceğimize inanıyoruz. O’nu aşmaya çalışma ve aradan çıkarma gayretinin delalet ve ihanet olacağına iman ediyoruz. O’nu aşmaya çalışma düşüncesinin haddi aşmakla eşdeğer olduğunu beyan ediyoruz.
Ve merhum Necip Fazıl gibi diyoruz:
Sende insan ve toplum, sende temel ve bina
Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna!
Salat ve selam, tahiyyat ve ikram, her türlü ihtiram
O’na, âline ve ashabına olsun!

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016