Dr. İbrahim Tozlu | Eylül | 2019 | KÖŞELER
Ebu Hureyre’den (ra) nakledildiğine göre sahabeden Cariye bin Kudame (ra) Resulullah’tan kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Efendimiz Aleyhisselam, “Gazaplanma!” buyurdu. Cariye bin Kudema (ra) bu isteğini defalarca tekrarladı ancak hepsinde ona, “Gazaplanma!” tavsiyesinde bulundu. (Buhari, Edep, 76; Tirmizi, Birr, 73)
İlk bakışta hadis, Peygamber Efendimizin ashabını terbiye etme usullerinde sıkça rastladığımız tekrar etme veya muhatabına göre davranma metodlarından biri olduğu intibaı veriyor. Ancak hadis, Peygamber Efendimizin az sözle derin manalar ihtiva eden (cevamiu’l-kelim) ifadelerinden biridir. İşaret ettiği derunilik diğer hadislerle bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Cariye bin Kudame, aslen Medineli olup Temim kabilesinin önde gelenlerindendi. Onu önemli kılan bazı özellikleri vardı. Mesela şehadeti sırasında Hazret-i Osman’ın (ra) evinde bulunup halifeyi savunmuş, Hazret-i Ali’nin (ra) hilafetinde yanında sadık komutan olarak yer almış, Sıffın ve Hakem olayına şahit olmuştur. Yukarıda geçen hadisi kendisinden başka sahabi rivayet etmemiştir. Bu hadisi fetihleri, cesareti ve zekasıyla tabiinin meşhurlarından olan yeğeni Ahnef bin Kays (v. 687) bizzat kendisinden nakletmiştir. Sahih/hasen hükmündedir. Bu sahabi efendimiz Yezib bin Muaviye devrinde Basra’da vefat etmiştir. (İbn Abdilberr, el-İstiab, I, 226; İbn Hacer, el-İsabe, I, 555 (1052) Allah ondan razı olsun.

(Yazının tamamı 85. sayıda)

Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun....

Bundan tam yedi yıl önce yine bir Eylül ayında yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan Dergisi,...

Eylül, 2012’de yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan dergisi 8. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016