PROF. DR. KADİR ÖZKÖSE | Şubat | 2015 | AYIN KONUSU | Okunma: 1525
Nakşibendiye silsilesinin Hazret-i Ebu Bekir (v. 634)’den Bayezid Bistami’ye (v. 875) kadar olan kısmı Sıddıkıye, Bayezid Bistami’den Abdülhalık Gücduvani’ye (v. 1199) kadar olan kısmı Tayfuriye, Gücduvani’den Bahaeddin Nakşibend’e (v. 1388) kadar olan kısmı Haceganiye, Şah-ı Nakşibend’den Ubeydullah Ahrar’a (v. 1490)’a kadar olan kısmı Nakşibendiye, Ubeydullah Ahrar’dan İmam-ı Rabbani’ye (v. 1624) kadar olan kısmı Ahrariye, İmam-ı Rabbani’den Şemsuddin Habibullah Can-ı Canan’a (v. 1780) kadar olan kısmı Müceddidiye, Can-ı Canan’dan Mevlana Halid Bağdadi’ye (v. 1826) kadar olan kısmı Müceddidiye-i Mazhariye, Mevlana Halid Bağdadi’den günümüze kadarki kısmı ise Halidiye olarak tanınmaktadır.

Ehl-i Sünnet akidesine sıkı sıkıya bağlı olduğu için halkın, merkezi otoriteye sadakatini benimsediği için yöneticilerin, Şia düşüncesine itibar etmeyip hilafet hususunda Ehl-i Sünnet’in görüşünü desteklediği için de Sünni hükümdarların rağbet ve yardımına mazhar olan Haceganiye tarikatı, içinde bulunduğu toplumun yapısına ve özelliklerine uygun bir yol izlemiştir. Bu yapısıyla Haceganiye, Moğol Şamanizm’ine, bidatlara ve Şia’ya muhalif kitlelerin iltifat ettiği bir tarikat olmuştur. Cehri zikrin bile bidat sayıldığı Buhara bölgesinde hafi zikri esas alan Haceganiye şeyhleri bu yolla ulemanın teveccühünü kazanmış, sonraları cehri zikre yönelen Haceganiye şeyhleri de bu tarz zikri ulema önünde başarıyla müdafaa ederek alimlerle sufiler arasındaki iyi ilişkilerin devamını temin etmişlerdir. Medrese-tekke ilişkilerindeki bu olumlu hava, birçok alim ve talebeyi Haceganiye tekkelerine sevk etmiş hatta Muhammed Bahaeddin Nakşibend dönemine gelindiğinde medreselerin boş kalacağından endişe eden bazı alimler bu durumu kaygıyla karşılamışlardır.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Şubat (2015) sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016